خط مشی مسئولیت سازمانی و كیفیت

شركت‌ حميد‌صنعت‌فرد با ماموريت توليد قطعات ‌و مجموعه‌هاي ‌خودرويي براي ايجاد رضايت مندي و حفظ مشتريان و همچنين تامين منافع ذي نفعان سازمان، سيستم مديريت كيفيت را مطابق الگوي استـانـدارد IATF 16949:2016، ISO 9001:2015 و الـزامـات مشتـريان سازمان QIP, ISSR, SQR و همچنين الزامات لجستيکي با اعتقاد و پايبندي به اصولي مانند سياست ضد ارتشاء، اصول رفتاري مناسب در محيط کار و برخورد با همکاران، سياست اخلاقي افشاگري، و کسب و اشتراک گذاري دانش و تجربه سازماني فراگرفته شده، پايه گذاري نموده و بستر مناسبي را جهت بهبود مستمر و اثربخشي آن فراهم آورده است، تا از دستيابي به اهداف زير اطمينان حاصل نمايد:

-ارتقاء سطح كيفيت محصولات توليدي(توسعه شبکه تامين و ارتقاء کيفيت).

-ارتقاء ايمني محصول.

-ارتقاء ايمني پرسنل، بازديدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات و خدمات سازمان.

-ارتقاء و بهبود زمان تحويل به موقع محصولات توليدي به مشتريان(توسعه شبکه تامين و ارتقاء کيفيت).

-بالا بردن قابليت تغييرات مهندسي جهت افزايش كيفيت و كاهش قيمت محصولات.

-توسعه بازار و نفوذ در بازارهاي جديد با در نظر داشتن نيازمندي هاي حال و آينده مشتريان(توسعه بازار و صادارت).

-افزايش صلاحيت علمي و عملي كاركنان و توسعه فرهنگ كيفيت در سازمان(توسعه مديريت منابع انساني).

-افزايش رضايتمندي مشتريان(توسعه مديريت ارتباط با مشتري).

-افزايش انگيزش کارکنان(توسعه مديريت منابع انساني).

-افزايش ميزان فروش محصولات.

-افزايش بازدهي بهرور جامع(توسعه قابليت تکنولوژيکي).

-بالا بردن راندمان کاري توليد با پياده سازي روش ها و متدهاي روز تجهيزات و برنامه ريزي(توسعه قابليت تکنولوژيکي).

-بهبود مستمر كليه فرايندها.

-هدفگذاري براي كاهش ضايعات تا رسيدن به ضايعات صفر.

-توسعه مديريت منابع مالي در زنجيره تامين.

-رعايت حقوق ذينفعان از جمله مشتريان، سهامداران، تأمين کنندگان و کارکنان و بهبود تعامل با آنان.

-ترويج تفکر بر پايه کاهش ريسک در سازمان و پايش مداوم عوامل درون و برون سازماني موثر بر تحقق اهداف کلان سازمان و بهبود مستمر.

-بکارگيري مؤثر امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب و بهينه سازي و به روزآوري آنان.

-ترويج فرهنگ ايمني و رعايت الگوهاي زيست محيطي و تعهد به پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و حوادث ناشي از کار، از طريق شناسايي و کنترل کليه ريسک هاي زيست محيطي و ايمني و بهداشت به منظور صيانت از منابع انساني و طبيعي.

-بهبود شرايط ايمني و بهداشت حرفه اي سيستم ها، فرآيندها، فعاليت ها، تجهيزات و منابع انساني بمنظور تعهد به پيشگيري از صدمات و بيماري هاي شغلي در سازمان.

-اعتقاد راسخ به فرايند رسيدگي شکايات مشتريان در راستاي جلب اعتماد و وفاداري آنان.

كاركنان دلسوز، متعهد و آموزش ديده كه با ارزش ترين سرمايه هاي شركت به شمار مي روند، پشتيبان ما در تحقق اهداف سازمان هستند.

ما به افکار و ايده هاي كاركنان احترام گذاشته و  با ايجاد و توسعه روحيه کار گروهي در سازمان؛ زمينه را جهت مشارکت کارکنان در تصميم گيري ها فراهم مي سازيم.

اين خط مشي از طريق آموزش هاي لازم به همكاران، در كليه سطوح شركت منتقل شده و به منظور حصول اطمينان از تداوم آن با مقاصد سازماني و هماهنگي با اهداف سازمان، به صورت ساليانه بررسي و در صورت نياز  بازنگري مي گردد.

شماره  مدرک : QP-53-01

شماره بازنگري : ۹

تاريخ بازنگري : ۹۸/۰۷/۲۸

کیفیت محصولات به خوبی می توانند بهترین راهگشای اهداف شرکت باشند.